J.Panel

J.Panel

Tomorrow's Structure for Today's Construction

ผนังกันความร้อนเจพาเนล เป็นผนังที่มีคุณสมบัติพิเศษ สามารถกันความร้อนได้ดีเยี่ยม โดยกันความร้อนจากภายนอกไม่ให้เข้าไปในตัวอาคาร และกันความเย็นจากภายในไม่ให้ออกไปภายนอก ทำให้อาคารบ้านเรือนที่ใช้ผนังกันความร้อนเจพาเนล ไม่ว่าจะเป็นพื้น ผนัง หลังคา หรือส่วนต่างๆของอาคารเย็นสบาย และ ประหยัดค่าไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ นอกจากนี้ ผนังกันความร้อนเจพาเนล มีคุณสมบัติรับน้ำหนักได้สูง เป็นโครงสร้างในตัว